Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh được cấp phép bởi Ủy ban nhân danh thành phố Hồ Chí Minh với nhiệm vụ được nhà nước giao trách nhiệm quản lýBan quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh được cấp phép bởi Ủy ban nhân danh thành phố Hồ Chí Minh với nhiệm vụ được nhà nước giao trách nhiệm quản lý