Trong những năm gần đây đã đầu tư các Trang thiết bị và Cơ sở hạ tầng phục vụ cho Công việc cứu chữa bệnh nhân hiện đại và tốt nhất để phục vụ bệnh nhân và cả Wi-Fi Chuyên Dụng phục vụ Bệnh nhân
Trong những năm gần đây đã đầu tư các Trang thiết bị và Cơ sở hạ tầng phục vụ cho Công việc cứu chữa bệnh nhân hiện đại và tốt nhất để phục vụ bệnh nhân và cả Wi-Fi Chuyên Dụng phục vụ Bệnh nhân