Xí nghiệp cao su bình lợi là thành viên của tổng Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam với việc sử dụng thiết bị phát wifi chuyên dụng đưa vào thiết bị sản xuất và thực hiện công việcXí nghiệp cao su bình lợi là thành viên của tổng Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam với việc sử dụng thiết bị phát wifi chuyên dụng đưa vào thiết bị sản xuất và thực hiện công việc