G-Office hoạt động trong lĩnh vực khác nhau được cung cấp một địa chỉ giao dịch cùng văn phòng làm việc tiện nghi tại Tòa nhà có trụ sở Quận 1 được sử dụng địa chỉ này để đăng ký kinh doanhG-Office hoạt động trong lĩnh vực khác nhau được cung cấp một địa chỉ giao dịch cùng văn phòng làm việc tiện nghi tại Tòa nhà có trụ sở Quận 1 được sử dụng địa chỉ này để đăng ký kinh doanh