Giải pháp phủ sóng Wi-Fi cho tòa nhà, một trong những khó khăn cho việc quản lý mạng Wi-Fi đã được giải quyết.