Giàn khoan dầu khí của Vietsovpetro luôn vươn tầm xa, vì thế yêu cầu đặt ra cấp thiết cho vấn đề kết nối với trung tâm nên đã triển khai giải pháp bắng điểm điểm và phủ vùng hoạt động biển.Giàn khoan dầu khí của Vietsovpetro luôn vươn tầm xa, vì thế yêu cầu đặt ra cấp thiết cho vấn đề kết nối với trung tâm nên đã triển khai giải pháp bắng điểm điểm và phủ vùng hoạt động biển.