The Greens Coffee Lounge là phức hợp quán Cà phê – Nhà hàng trong hệ thống BÁCH VIỆT – CALLARY, The Greens thừa hưởng 12 năm kinh nghiệm trong ngành HoReCa nổi tiếng này.The Greens Coffee Lounge là phức hợp quán Cà phê – Nhà hàng trong hệ thống BÁCH VIỆT – CALLARY, The Greens thừa hưởng 12 năm kinh nghiệm trong ngành HoReCa nổi tiếng này.