Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh kiên giang với nhiệm vụ Cung cấp thông tin, hướng dẫn, cấp phép, … các dịch vụ phục vụ doanh nghiệp tỉnh ứng dụng công nghệ và dịch vụ trong công việc thường ngày
Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh kiên giang với nhiệm vụ Cung cấp thông tin, hướng dẫn, cấp phép, … các dịch vụ phục vụ doanh nghiệp tỉnh với việc ứng dụng công nghệ và dịch vụ trong công việc thường ngày