Thiết bị phát wifi chuyên dụng nó khác với thiết bị phát wi-fi dân dụng như thế nào? Điểm khác nhau giữa chúng ra sao?