Trung tâm nghiên cứu nước thuộc nhà máy nước thủ đức là thành viên với công nghệ mới đã đưa vào sử dụng giải pháp phủ sóng từng vùng wifi chuyên dụng cho hoạt động nghiên cứu.Trung tâm nghiên cứu nước thuộc nhà máy nước thủ đức là thành viên với công nghệ mới đã đưa vào sử dụng giải pháp phủ sóng từng vùng wifi chuyên dụng cho hoạt động nghiên cứu.