Văn phòng UBND Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang là trụ sở của Cơ sở công với nhiệm vụ Thực hiện mọi giao dịch, dịch vụ phục vụ mọi vấn đề của Nhân dân tỉnh trong mọi ứng dụng công nghệ
Văn phòng UBND Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang là trụ sở của Cơ sở công với nhiệm vụ Thực hiện mọi giao dịch, dịch vụ phục vụ mọi vấn đề của Nhân dân tỉnh trong mọi ứng dụng công nghệ