Wi-Fi cho Resort chuyên nghiệp, đảm bảo phục vụ lượng người sử dụng lớn ở môi trường gần biển, cây cối nhiều, rãi rác, …